PRODUCT BACKGROUND

เกี่ยวกับสินค้า

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ” หรือ MTEC จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ในปีพ.ศ. ๒๕๒๙ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุ ต่อมาได้เข้ารว่มเป็นสุ่นหนึ่งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีจุดประสงค์ พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุ โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์มีจุดประสงค์ที่จะลดความซับซ้อนในการใช้งานของ “ชุดอุปกรณ์วัดแก๊สด้วยภาวะลดความดัน” การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ User Interface มีความเข้าใจได้ง่ายและลดความสับสนในการใช้งาน

PRODUCT BACKGROUND เกี่ยวกับสินค้า ศูนย์เทคโนโลยีโลหะแล…