PRODUCT BACKGROUND

เกี่ยวกับสินค้า

ด้วยแนวคิดของ SCG ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการที่สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำศักยภาพขององค์กรเหล่านั้นมาพัฒนาร่วมกัน ให้เกิดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และเร่งให้เอสซีจีสามารถบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น พร้อมทั้ง สนับสนุนและมุ่งหวังการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลก

เราได้มีโอกาสร่วมงานกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลล์ ในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อย่างเฝือกโพลิเมอร์ (Poly-Cast) ซึ่งออกแบบมาให้แพทย์ทำการรักษาได้อย่างสะดวก ผลิตจากโพลิเมอร์คอมพาวนด์ชนิดพิเศษ ที่มีคุณสมบัติอ่อนตัวได้ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สามารถใช้ความร้อนในการปรับรูปทรงของเฝือก นอกจากนี้ยังมีสารป้องกันแบคทีเรีย และมีโครงสร้างที่มีรูพรุนเพื่อระบายอากาศ น้ำหนักเบาแต่คงยังไว้ซึ่งความแข็งแรง

PRODUCT BACKGROUND เกี่ยวกับสินค้า ด้วยแนวคิดของ SCG ที…