BACKGROUND

เกี่ยวกับ

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านพลังงาน โดยเฉพาะด้านพลังงานหมุนเวียน ทั้งแสงอาทิตย์ พลังลม พลังน้ำ ชีวมวล ผ่านการนำเสนอด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น โรงภาพยนตร์ 4 มิติ ที่มาทั้งภาพ เสียง และสัมผัส รวมไปถึงยังมีเกมส์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการให้ปัดก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่บนท้องฟ้า เพื่อให้เซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุด เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราได้มีโอกาสในการออกแบบพื้นที่ภายในศูนย์การเรียนรู้ รวมไปถึงการผลิตแบบจำลอง

BACKGROUND เกี่ยวกับ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก เป็น…